Informació legal i protecció de dades

Condicions d’ús del web www.pallaresfernandez.com i de la resta de webs d’el grup

Aquest lloc web és propietat de VALLS LEGAL S.L.P., amb domicili a l’Avinguda Primavera 76, Cerdanyola del Vallès (08290), província de Barcelona i proveïda de NIF B66869124.

Aquesta Informació Legal conté les condicions d’ús del Lloc Web www.pallaresfernandez.com i de la resta de webs d’el bufet que la mercantil VALLES LEGAL S.L.P. posa a disposició dels seus clients, dels clients dels advocats col·laboradors de l’despatx i dels usuaris d’Internet. L’accés i utilització dels serveis que faciliten aquests llocs web suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin.

La utilització de les webs significarà l’acceptació de les presents condicions generals així com de totes les condicions particulars que puguin establir-se en algun o alguns dels serveis oferts. La utilització del web significa l’acceptació d’aquestes condicions sense cap reserva.

1.- Propietat Intel·lectual i Industrial

1.1 Tots els continguts que es recullen en www.pallaresfernandez.com, i en les altres webs de el bufet, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de VALLES LEGAL S.L.P. entre els quals es comprenen els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions i fotografies i altres elements que apareixen a la pàgina web excepte els logotips, fotografies i estructures de creació de la pròpia web que són propietat de l’empresa de serveis informàtics on s’allotgen les webs.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

1.2 VALLES LEGAL S.L.P. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb els continguts de la seva propietat dels seus llocs web.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de titular de la pàgina web o de la titular dels mateixos excepte si disposa de l’autorització expressa i per escrit de VALLS LEGAL SLP.

En concret es prohibeix expressament la còpia o l’ús de les fotografies i dels textos que apareixen a la web sense el consentiment exprés i per escrit de VALLES LEGAL S.L.P. excepte de les fotografies i estructures de la pròpia empresa de serveis informàtics que no són titularitat de VALLES LEGAL S.L.P.

2.- Condicions d’ús i limitació de responsabilitat

2.1 Els continguts del web són elaborats per VALLS LEGAL S.L.P. amb fins únicament informatius i no poden ser considerats, en cap supòsit, assessorament legal a l’usuari ja que únicament constitueixen una opinió que pot no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades.

2.2 S’adverteix expressament a l’usuari que no ha d’actuar emparat en la informació continguda a la web sense abans rebre assessorament professional per part de VALLES LEGAL S.L.P. o de qualsevol altre professional de el dret. En aquest sentit VALLS LEGAL S.L.P. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin contenir els continguts del web i no es responsabilitzarà per possibles danys ocasionats per una actuació emparada en referit contingut. ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se d’aquests continguts.

En tot cas, aquesta informació (que podrà ser modificada, desenvolupada o actualitzada a voluntat de VALLES LEGAL, S.L.P, sense previ avís), en cap cas no pot ser considerada assessorament legal o substitutiu d’aquest i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’accés a aquesta informació no constituirà ni implicarà relació mercantil ni professional entre l’usuari d’aquest web-site i VALLS LEGAL, S.L.P qui desaconsella que l’usuari actuï en base a aquesta informació sense recórrer a un assessorament professional personalitzat

2.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals VALLS LEGAL, S.L.P no exerceix cap tipus de control. VALLS LEGAL S.L.P no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que VALLES LEGAL S.L.P. recomani o aprovi els seus continguts.

2.4 VALLES LEGAL, SLP, no garanteix ni pot garantir que els seus continguts o els continguts de WEB-SITES de tercers respecte als que hi hagi enllaços en aquest web-site estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers del nostre usuari de manera que tampoc respondrà pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers. Es recomana, en tot cas, tenir instal·lats els corresponents sistemes de seguretat antivirus.VALLES LEGAL S.L.P. no es responsabilitza dels possibles danys ocasionats per l’existència de referits virus o elements lesius.

3.- Protecció de dades

La mera visita al nostre web-site no comporta el registre de cap dada que identifiqui l’usuari més enllà de la informació de caràcter no personal que recullen els nostres servidors (tipus de navegador utilitzat, sistema operatiu, IP d’accés, etc.) i que s’utilitza per a una millor gestió de l’web-site.

Malgrat tot, és possible que per a la utilització de determinats serveis com les consultes telemàtiques es requereixi d’l’usuari determinades dades de caràcter personal. En tot cas, VALLS LEGAL, SLP tractarà amb la màxima confidencialitat la informació i dades personals que rebi dels usuaris d’aquest web-site i si bé es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat els dades que l’usuari ens faciliti voluntàriament, també facilita que aquest pugui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d’un document oficial que l’identifiqui) a el domicili social de VALLES LEGAL, SLP, o enviant un correu electrònic a info@pallaresfernandez.com.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia de el Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret de el dret exercitat.

VALLS LEGAL, S.L.P guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats d’acord amb el que estableix la normativa aplicable

4.- Llei aplicable i fòrum.

Les presents Condicions d’Ús es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

L’usuari de la xarxa i VALLS LEGAL SLP, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats de la ciutat de Cerdanyola de Vallès per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se de qualsevol ús d’aquest lloc web.