Especialitats

Dret Laboral

Advocats experts en dret laboral a Barcelona, Sabadell, Cerdanyola i Castellar de Vallès
La majoria de persones només recorren a un advocat laboralista en casos greus: acomiadament, assetjament laboral / mobbing, modificació substancial de les condicions de treball, reducció de jornada per cura de fill … però l’advocat laboralista és un professional que et pot ajudar al llarg de tota la teva vida laboral.
És cert, que per a molts dels procediments laborals, en la jurisdicció social, no és obligatòria la intervenció d’advocat, i d’aquí pot venir el costum de no recórrer a l’advocat laboralista com una figura preventiva.
És possible que vostè no conegui cap advocat laboralista a Sabadell o Barcelona o al Vallès Occidental i que mai li hagi cridat l’atenció el dret de la feina; bé perquè sigui la seva primera experiència laboral, per les contínues reformes en legislació laboral o perquè simplement no té intenció d’interessar en aquests assumptes.
L’advocat expert en dret laboral, l’advocat laboralista de PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- el protegirà de les possibles vulnerabilitats en la relació laboral que mantingui amb el seu ocupador.
La manca de coneixement de dret laboral el situa a vostè en una situació de perill i vulnerabilitat davant al seu cap, per això és molt convenient que des que s’inicia la seva etapa de treballador compti amb un advocat laboralista de la seva confiança que l’orienti sobre els aspectes de la seva relació laboral.
El primer contacte que va vostè a tenir amb l’empresa serà la celebració d’el contracte de treball. En aquest punt, ha de saber quin tipus de contracte va a signar i aquí l’advocat laboralista ja hauria d’estar present.
Sabem que potser genera desconfiança en l’empresari que li vegi llegir detingudament el contracte en el moment de la seva signatura, però és essencial fer-ho. En ell, es van a regular aspectes tan essencials de la relació laboral com la durada de la mateixa, la jornada, torn, conveni aplicable, pagues extres, salari, …¿No creu que és prou important com per posar els seus drets laborals en mans d’un bon advocat laboralista des del principi? Confiï en els serveis de l’advocat laboralista a Sabadell de PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS-
Els consells que pot necessitar com a treballador del seu advocat laboralista a Sabadell poden ser molt variats, enumerem els més habituals:
• Calendari laboral: L’empresari ha d’elaborar el mateix anualment en el termini que assenyali el conveni.
• Descans setmanal: Per exemple en el comerç és molt comú que no es respecti el descans entre jornades
• Torns de treball: Normalment objecte de controvèrsia quan els treballadors amb fills sol·liciten la concreció horària i els seus torns són rotatius
• Vacances anuals: Hi ha empreses que canvien el seu gaudi per diners, pràctica prohibida.
• Hores Extraordinàries: És estrany que es paguin d’acord amb el conveni, sol ser a la baixa ia més solen ser imposades, pagades en diners “B” i de difícil prova en cas d’acomiadament.
• Pagues Extraordinàries: És habitual que no es paguin encara que el conveni les reculli o fins i tot que es cotitzin però que no es paguin.
• Modificació de condicions de treball: funcional, geogràfica, substancial: Pot donar lloc a l’extinció indemnitzada de el contracte de treball si el treballador no les accepta, a més la modificació duta a terme per l’empresari ha de complir uns requisits formals i temporals.
• Successió d’empreses: Ha de saber que el fet que es produeixi una successió d’empreses implica que s’han de respectar les seves condicions laborals prèvies com antiguitat, salari …
• Excedències: Els problemes sorgeixen amb la sol·licitud de reincorporació en els casos que l’excedència no porta aparellada la reserva de lloc de treball.
• Sancions: Ull amb la graduació de les sancions, tot i que una sanció arribi a ser qualificada com a “molt greu”, no té perquè comportar l’acomiadament.
• Acomiadament: Errors en el càlcul de la indemnització per acomiadament, acomiadament sense causa o absència de prova de la causa al·legada, són el dia a dia en aquest àmbit.

Quina normativa ha de conèixer un advocat especialista en dret laboral?

A més de l’Estatut dels Treballadors, el conveni col·lectiu és la normativa que de forma més comuna va a regular les relacions laborals. És essencial que coneguis quin és el conveni col·lectiu que regeix el teu contracte de treball.
El teu advocat laboralista a Sabadell de PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- interpretarà el conveni col·lectiu aplicable a la seva situació i va a ajudar a comprendre el contingut d’el conveni col·lectiu aplicable al teu cas i com s’aplica a determinades situacions del seu dia a dia, de les que pot no entengui completament la seva base legal.
En PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- pensem que podem oferir els millors serveis d’advocat laboralista ja que reunim els requisits essencials per a això.
Tots els treballadors necessiten un advocat laboralista, independentment de la seva qualificació, rang salarial o sector, tots tenen similars drets de protegir davant l’empresa que els dóna feina.
Quan un treballador es troba amb un problema laboral és millor consultar amb una advocat laboralista aliè a l’empresa.
En moltes ocasions en PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS-, ens trobem amb persones que es troben malament aconsellades en matèria laboral i, en general, són consells donats pel mateix ocupador. No ho dubti, el seu cap no és el seu advocat laboralista.

Demana Cita