Especialitats

Dret Administratiu – Urbanisme

Advocats experts en dret administratiu-urbanisme a Barcelona, Sabadell, Cerdanyola i Castellar de Vallès
L’àrea de Dret Administratiu de PALLARES & FERNANDEZ -advocats se centra en l’assessorament jurídic a particulars i empreses privades en les seves relacions amb l’Administració.
L’advocat expert en Dret Administratiu de PALLARES & FERNANDEZ -advocats té una àmplia experiència en assessorament en matèria de serveis públics, elaborant informes, tot tipus de recursos i duent a terme negociacions directament amb els òrgans de l’administració local, autonòmica, etc.
Així mateix, el departament de Dret Administratiu de PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- també porta a terme la defensa lletrada en procediments administratius i contenciós-administratius de tota índole.
Pel que fa a la concreta àrea d’actuació que suposa el URBANISME, aquesta exigeix l’assessorament en operacions urbanístiques de tota índole. Es tracta de dur a terme els tràmits oportuns en matèria d’ús de terra i ordenació de l’urbanisme, fent especial atenció a aquells drets i obligacions que corresponen als propietaris de terra.
L’advocat expert en URBANISME de PALLARES & FERNANDEZ -advocats, es pot ocupar, entre d’altres, de les següents actuacions:

  • ASSESSORAMENT URBANÍSTIC EN GENERAL: Que s’estén als àmbits de planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
  • PLANEJAMENT: Inclou la redacció de plans generals, parcials, especials i programes d’actuació urbanística. presumptament ha estat conculcada (demolició d’una obra, clausura d’una activitat, …).
  • GESTIÓ URBANÍSTICA: Suposa l’execució de plans urbanístics, ja siguin d’iniciativa pública o privada. Així mateix, inclou tant la constitució com la intervenció en Juntes de compensació, entitats de conservació, entitats urbanístiques col·laboradores, …
  • LLICÈNCIES I TÍTOLS HABILITANTS PREVIS: Es tracta de dur a terme les gestions necessàries per a l’obtenció de llicències d’obres, d’activitat i / o de qualsevol títol habilitant que sigui necessari.
  • DISCIPLINA URBANÍSTICA: Principalment, consisteix en la formalització d’al·legacions i interposició dels recursos administratius i contenciosos-administratius que resultin pertinents en aquells procediments sancionadors que hagin estat iniciats per la presumpta comissió d’infraccions urbanístiques.
    Igualment, és necessari intervenir en els expedients de restabliment de la legalitat urbanística en virtut dels quals l’administració actuant exigeix ​​la restauració o reposició de la legalitat.

Demana Cita